Občanská vybavenost

  2014

 • Zateplení ZŠ Všeruby
 • Rekonstrukce fasády budovy radnice Rokycany
 • Zateplení bytového domu v ulici J. Knihy Rokycany
 • 2013

 • Zateplení ZŠ - DPS (připravujeme)
 • Zateplení Kulturního domu - DPS (připravujeme)
 • Passport vodojemu (připravujeme)
 • 2012

 • Dům pro seniory v Radnicích (připravujeme)
 • 2011

 • Studie rozšíření hřbitova
 • Sportovní areál
 • Nástavba hasičské zbrojnice
 • Datový převaděč s rozhlednou
 • Návrh fasády mateřské školky
 • 2009

 • Interaktivní hřiště

Zateplení bytového domu v ulici J. Knihy Rokycany

Dokumentace byla vypracována pro stavební řízení

Rekonstrukce fasády budovy radnice Rokycany

Na stavbě byl prováděn technický dozor investora

Zateplení budovy ZŠ Všeruby

Dokumentace byla vypracována pro provedení stavby

Studie rozšíření hřbitova

Dominantou hřbitova je kostel Sv. Jakuba a spolu se vzrostlou zelení na severní straně působí velmi přirozeně a vytváří zákoutí vhodná k zastavení a rozjímání. Pro vyvážení celého prostoru hřbitova je podle středové souměrnosti navrženo kolumbárium se vzrostlou zelení na severní straně.

Protože prostory a umělecké a architektonické solitéry v nich dotvářejí celkový výraz a duchovní rozměr hřbitova, jsou řady kolumbária narušeny prostorem s vodním prvkem a lavičkami. Na východní stranu od kolumbária je ponechána stávající betonová zídka porostlá zelení, aby zčásti zachovávala intimitu kolumbária a zároveň odkazovala na předchozí rozměr hřbitova.

Vodní prvek s odpočinkovou plochou je navržen i na místě nynějšího haltýře. Svod vody od haltýře bude veden formou příkopu a částečného zatrubnění podél nynější hranice hřbitova a za plochou navrženého parkoviště bude vyústění uvažováno ve dvou variantách A) volným rozlivem vody do plochy zemědělsky obhospodařované , B) svedením do přilehlého silničního příkopu. Toto bude v řešení následného stupně dokumentace.

Snahou bylo v maximální možné míře harmonicky navázat na původní rozvržení hřbitova a v nové části vytvořit plnohodnotný prostor pro zesnulé a jejich pozůstalé.

Hlavní komunikace nové části vytváří kříž, v jehož středu je navržena dominanta – sochy sv. Jakuba či kříže jako symbolu tohoto místa. Nejdelší rameno kříže je navíc prostorově podpořeno alejí stromů. Do každého konce ramene je opět navržena dominanta ( kterou mohou být sochy, stromy, vstupní brána,…), která tak tento kříž zakončuje. Obě tyto komunikace by měly být dlážděné a pojízdné pro techniku údržby. Dominanta v centru kříže by měla být situována tak, aby bylo možno kolem projíždět vozy údržby.

Příčně je nový prostor rozdělen na několik menší částí. Urnové háje jsou situovány v návaznosti na stávající urnový háj, velké hroby pak do západního prostoru od kolumbária.

Původní vstup na hřbitov je zachován a zároveň na něj navazuje kratší rameno kříže. Delší rameno je pak hlavní komunikací od nově navrženého vstupu v severní části, kde vznikla i nová parkovací stání.

Vstupní prostory nové části hřbitova jsou pojmuty volněji. Je zde navržen prostor v jehož centru je umístěna zvonička a po obvodu lavičky. Na západní straně je tento prostor zakončen přístřeškem pro úkryt při nepřízni počasí, případně spojeným s místností pro prodej hřbitovnických a zahradnických potřeb. Zároveň by se mohl uplatnit při obnovených svatojakubských poutích, které se tu konaly do 80. let 20. Století.

Hřbitov s kostelem sv. Jakuba se nachází ve vršku mezi obcemi Mirošov a Hrádek. Odtud je výhled na údolí kolem Pekelského potoka, které je ohraničeno vrchem Kotel. Pro zachování výhledu je v západní části navržen plot se zděnými pilířky a pletivem mezi nimi. Vzhled plotu vychází ze současného oplocení.

Sportovní areál

Návrh sportovního areálu byl zpracován na základě požadavku obce Raková. Celý projekt obsahující několik stavebních objektů byl rozdělen do několika celků pro účely získání evropských dotací. Celý areál je volně přístupný pro obyvatele obce a širokou veřejnost, kde mohou plně využívat veškeré zařízení areálu mimo hlavného fotbalového hřiště sloužícího výhradně pro FK Raková.

SO 01 Fotbalové travnaté hřiště
Hřiště svými rozměry a vybavením splňuje požadavky UEFA.

SO 02 Tribuna
Tribna je hlavním zázemím pro celý sportovní areál. Nachází se v centrání části areálu. Jedná se o jednopodlažní budovu se čtyřmi šatnami s vlastním sociálním zařízením, dále pak zařízení pro skladování sportovních a zahradních potřeb a prostor pro občerstvení návštěvníků areálu. Třecha tribuny je navržena z lehkého opláštění na obloukových dřevěných vaznících a prostor pod ní slouží jako hlediště pro diváky.

SO 03 Unicerzální hřiště
Jedná se o hřiště s umělým povrchem. Toto hřiště umožňuje sportovní vyžití v několika odvětvích jako např: basketbal, volejbal, tenis, badminton, házená, nohejbal a v zimním období jako ledová plocha pro hokej.

SO 04 Tréninkové hřiště
Fotbalové hřiště o rozměrech 45x90m s umělým trávníkem a večerním osvětlením bude sloužit jako přípravné a tréninkové hřiště pro fotbalisty.

SO 05 Dětské hřiště
Dětské hřiště sloužící pro ty nejmenší.

SO 06 Požární dráha
Tréninková požární dráha pro místní hasičský sbor.

SO 07 Dopravní řešení
Navržená příjezdová komunikace je vybavena parkovacími stání pro 90 osobních automobilů včetně zastávek pro autobusy. Tato komunikace je pod celým areálem zakončena kruhovým obratištěm se zeleným středovým ostrovem. Jsou zde zřízeno pět parkovacích stání pro ZTP.

SO 08 Zásobní nádrž dešťové vody

SO 09 Sadové úpravy

SO 10 Oplocení

SO 11 Domovní ČOV

SO 12 Dešťová kanalizace

SO 13 Venkovní rozvody NN

SO 14 Plynovodní přípojka

SO 15 Přípojka vody

SO 16 Dráha pro in-line bruslení

SO 17 Rozvody VO

SO 18 Odlučovač ropných látek

SO 19 Venkovní rozvody pro tepelné čerpadlo

SO 20 Fotovoltaický systém

SO 21 Domovní studna

SO 22 Přípojka VN


Návrhy a vizualizace sportovního areálu

Nástavba hasičské zbrojnice

Účelem řešené stavby (nástavby hasičské zbrojnice) je zajištění zázemí pro dobrovolné hasiče. Jedná se o návrh klubovny, síně slávy, skladu a sociálního zařízení ve 2.NP stávajícího hasičské zbrojnice.

Stávající objekt hasičské zbrojnice je proveden v klasickém venkovském stylu, zapadající do okolní zástavby v obci. Návrh řešené nástavby byl proveden tak aby stavba po provedení nástavby nijak nenarušovala okolní vesnickou zástavbu. Tvar střechy byl navržen tak aby v čelech hasičské zbrojnice vznikly štíty (sedlová dvouúrovňová střecha). Okap je navržen jako průběžný v jedné výškové úrovni. Okna jsou klasická dělená, bez okrasných mřížek apod. Fasáda objektu hasičské zbrojnice bude přizpůsobena vzhledu stávajícího objektu. Návrh fasády neobsahuje žádné dekorativní prvky mimo niky ve štítu hasičské zbrojnice, kde se navrhuje umístění sochy sv. Floriana. Omítka fasády se navrhuje jako klasická jemnozrnná hlazená.

Datový převaděč s rozhlednou

Zadáním investora bylo navrhnout objekt datového převaděče, který by dokázal lépe navazovat na nejbližší okolí nově navržené stavby než tradiční kovové konstrukce těchto přijímačů.

Jedná se o šesti podlažní věž s dřevěnou nosnou konstrukcí s dřevěným opláštěním, osazenou na rovinatém terénu.

Objekt primárně slouží jako datový převaděč a druhotně jako objekt rozhledny, který je v pěti patrech přístupný veřejnosti.

Stavba stojí na téměř čtvercovém půdorysu a směrem k vrcholu se zužuje a opticky tak vytváří jakési prodloužení kopce, na kterém sama stojí. Ve dvou posledních podlažích jsou navíc užity dva široké prosklené pásy, které tuto stavbu odlehčují. Umožňují průhled konstrukcí, výhled do okolí a bezproblémový příjem dat.

Datový převaděč je osazen na novou základovou žb desku, která je provedena 0,3m nad terén. Samotná konstrukce datového převaděče je vysoká cca 15,4m.

Konstrukce stavby i její opláštění je navrženo ze dřeva z místních lesů, aby díky své patině, kterou získá, splynula s okolním prostředím.

Interaktivní hřiště a okolní úpravy

Dokumentace byla zpracována na základě požadavku investora a provozovatele školy. PD řeší umístění interaktivního hřiště na plochu dvora a tím dochází k částečné změně původního projektového řešení. Jedná se o umístění systému zařízení dětského hřiště typu SmartUS, který v sobě sdružuje aktivní pohyb dětí a hraní si na počítači.

Hřiště bude osazeno na venkovní plochy školního dvora, na rovný terén. Hřiště je navrženo nad půdorysem pravidelného čtverce. Vstup na hřiště bude možný ze všech stran z okolního přilehlého chodníku do tvaru kruhu. Po hřišti budou rozmístěny aktivní prvky systému SmartUS.

Velikost hřiště je navrženo v závislosti na velikosti venkovního prostoru školního dvora ZŠ a v dohodě s provozovatelem. Hřiště bude otevřené, umístěné v prostoru zahrady zákl. školy. Dispozice jednotlivých prvků systému SmartUS bude je navržena v závislosti na rozměrech hřiště. Hlavní počítač hřiště je umístěn na severní straně hřiště.

Návrh fasády mateřské školky

Návrh barevného ztvárnění fasády MŠ.

...