Dopravní stavby

  2014

 • Parkovací stání u OÚ Kařez
 • Vjezd Břasy
 • Dopravní řešení nového sídliště Holoubkov
 • 2013

 • Oprava silnice III.třídy Zbiroh
 • Studie parkovacích stání Holoubkov
 • Rekonstrukce MK Svojkovice
 • Návrh chodníku II.etapa Svojkovice
 • 2012

 • Okružní křižovatka
 • Sjezd extravilán
 • Sjezd intravilán
 • a jiné...
 • 2011

 • Obytná zóna
 • Místní komunikace Mýto
 • Přechod pro chodce Merklín u Přeštic - silnice II/182
 • 2010

 • Dopravní infrastruktura Mirošov - Janov
 • Obytná zóna Mýto v Čechách - Dlouhá třída
 • 2009

 • Obytná zóna Rokycany - U Hvězdárny

Parkovací stání u OÚ Kařez

Projekt byl zpracován v rozsahu pro územní souhlas

Účelem projektu bylo rozšíření stávajícího štěrkového parkoviště před objektem obecního úřadu v obci Kařez.

Vjezd do areálu obec Břasy

Projekt byl zpracován v rozsahu pro stavební povolení

Účelem projektu bylo navrhnout napojení průmyslového areálu v obci Břasy.

Dopravní řešení nového sídliště Holoubkov

Projekt byl zpracován v rozsahu pro stavební povolení

Účelem projektu bylo dopracování studie pro dané území pro PD k získání stavebního povolení.

Návrh chodníku II.etapa Svojkovice

Projekt byl zpracován v rozsahu pro územní řízení

Účelem projektu byl návrh vhodníku při krajské silnici III.třídy v zástavbě obce Svojkovice. Hlavním účelem návrhu je zabezpečit pohyb chodců při krajské silnici.

Rekonstrukce MK Svojkovice

Projekt byl zpracován v rozsahu pro stavební řízení

Rekonstrukce místní komunikace v obci Svojkovice má zkvalitnit uliční prostor ulice. Původní stav s opravovaným krytem vozovky a odvodnění betonovými žlaby umístěnými na krajích komunikace byl zcela nevyhovující. Navržená rekonstrukce mění komunikaci na komunikaci D1 - "Obytné zóna" s moderními zpomalovacími prvky.

Studie parkovacích stání Holoubkov

Projekt byl zpracován v rozsahu pro návrh stavby

Záměrem investora bylo zvětšení počtu parkovacích stání ve stávající zástavbě bytových domů v části Nové sídliště v obci Holoubkov. Byly využity stávající plochy zeleně a stejně tak rozšíření stávajících parkovacích ploch. Dále byl změněn dopravní režim na vybraných místních komunikacích, které se v návrhu změní na funkční skupinu MK - D1 "Obytné zóny". Tyto změny budou doplněny příslušnými stavebními úpravami.

Oprava silnice III.třídy Zbiroh

Projekt byl zpracován v rozsahu pro provedení stavby

Záměrem investora byla oprava stávajícího povrchu silnic III.třídy, které jsou jedny z hlavních průtahů městem Zbiroh. Podmětem pro opravu povrchu bylo provedení nové kanalizační sítě, kdy poklopy od kanalizačních šachet byly umístěny nad výšku stávající nivelety komunikací. Jízda je tedy velice nekomfortní a nepohodlná.

Obytná zóna Rokycany - U Hvězdárny

Projekt byl zpracován v rozsahu pro stavební povolení

Komunikace byla v původním záměru budována, jako příjezdová cesta k rokycanské nemocnici. Z tohoto záměru ovšem sešlo a ulice zůstala jako slepá.

Záměrem města Rokycany byla celková rekonstrukce ulice u Hvězdárny. V původním stavu povrch komunikace tořila uježděná zemina proložená štěrkodrťí. Odvodnění bylo zajištěno pomocí betonových žlabovnic, které při větších deštích nepobíraly veškěrou dešťovou vodu. Návrh spočíval v novém členění uličního prostoru a změny na funkční skupinu D1-"Obytná zóna". V návrhu byla provedena jednopruhová obousměrná komunikace s asfaltobetonovým krytem na nových podkladních vrstvách. Na komunikaci byly navrženy 3 výhybny pro vyminutí protijedoucích vozidel. Protože je ulice koncipována jako slepá, bylo nutné na konci vybudovat uvraťové obratiště.

Okružní křižovatka

Důvodem návrhu bylo dopravní napojení stávajících pozemků. Nejvhodněším řešením po průzkumu územních poměrů bylo provedení návrhu okružní křižovatky o průměru 40m. Okružní krřižovatka bude mít pět paprsků. Součístí řešení je zároveň přeřešení přilehlé stykové křižovatky, vybudování nových odbočovacích pruhů a přeřešení odvodnění řešených komunikací.

Sjezd extravilán

Návrh dopravního napojení pozemkové parcely v extravilánu na silnici III. třídy s odvodňovacím příkopem.

Sjezd intravilán

Předmětem řešení bylo napojení stávající pozemkové parcely s RD na místní komunikaci přes zelený pás a stávající chodník.

Obytná zóna

Návrh dopravní infrastruktury v řešeném území byl podmíněn rozparcelováním daného území na nové stavební parcely což si vyžádalo návrh dopravního řešení v nové obytné zóně společně s rekonstrukcí stávající místní komunikace.

Místní komunikace Mýto v Čechách - Vojtěšská ulice

Projekt byl zpracován v rozsahu pro stavební povolení

Koncepce céle ulice je dle dnešnho pohledu a platných předpisů zastaralá, absence především chodníků pro bezpečný pohyb chodců a parkovacích stání pro parkování vozidel místních obyvatel jsou stěžejní problémy.

Při budování nové oddílné kanalizace ve Vojtěšské ulici se zástupci města rozhodli i pro celkovou rekonstrukci uličního prostoru. Rekonstrukce komunikace je koncepčně řešena do dvou částí, první navazuje na již provedené místo pro přecházení a je funkční skupiny obslužné místní komunikace. Druhá část je provedena jako místní komunikace funkční skupiny D1-"Obytná zóna", ta se napojuje na severní části místní obslužné komuikace a má sloužit pro obsluhu plánované bytové výstavby v severní části města.

Přechod pro chodce Merklín u Přeštic - silnice II/182

Projekt byl zpracován v rozsahu pro stavební povolení

Hlavním důvodem vybudování přechodu pro chodce v daném místě byla přilehlá ZŠ, kdy děti z jihozápadní části města přecházely hlavní komunikaci, která prochází středem města. Nebylo zde žádné vhodné místo pro přecházení a byla zde absence návoznosti chodníků pro chodce.

Záměrem zástupců města Merklín bylo tedy, zvýšit bezpečnost pro chodce a celkové lepší uspořádání uličního prostoru i z důvodu přilehlé autobusové zastávky a místní komunikace nižšího významu, která je od hlavní silnice II/182 výškově oddělena opěrnou zdí. Byl zde tedy navržen nový osvětlený přechod pro chodce a dobudovány přístupové chodníky. Z komunikace nižšího významu byla provedena místní komunikace funkční skupiny D1-"Obytná zóna"

Dopravní infrastruktura Mirošov - Janov

Projekt byl zpracován v rozsahu pro stavební povolení

Důvodem k vybudování nové dopravní infrastruktury ve městě Mirošov, část Janov byl vznik nových stavebních parcel na stávajícím zeleném prostranství, kde se nacházejí jak vzrostlé stromy, tak nízké křoviny a travní porost. Na prostranství se také nachází nepoužívaná zachrádkářská kolonie.

Prioritou návrhu byla úprava stávající křižovatky místních komunikací, která je v současné době styková odsazená tak, aby byla typu průsečná. Dalším požadavkem bylo, aby byla zachována stávající cesta pro pěší, která vede napříč řešeným územím směrem k nedaleké léčebně. Nové komunikace v prostoru navrženého území stavebních parcel jsou narveženy jako místní komunikace funkční skupiny D1-"Obytná zóna"

Obytná zóna Mýto v Čechách - Dlouhá třída

Projekt byl zpracován v rozsahu pro stavební povolení

Stávající stav místní komunikace je v současné době velicě špatný. Kryt komunikace je nestejnorodý a místy poškozený po stavbě nové kanalizace. Rekonstruovaná komunikace bude nově funkční skupiny D1-"Obytná zóna"